Přehled výstupů

Veškerý zde zveřejněný obsah je chráněn licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA.

Jednotlivé výstupy jsou průběžně doplňovány.

P. č. Název Součást/KA
V001 Propagační materiál pro zástupce etnické menšiny s možností individuálního přístupu. FBMI
V010 Kurzy - základní kapitoly středoškolské matematiky a geometrie. FA
V013 Nabídky a podmínky přípravných kurzů z matematiky a fyziky. FD
V014 Program a časový plán přípravného kurzu z fyziky. FD
V015 Program a časový plán přípravného kurzu z matematiky. FD
V016 Závěrečná zpráva o průběhu přípravných kurzů. FD
V017 Doklad o publicitě otevření studijní poradny a rozsahu jejích služeb. FD
V018 Průběžné zprávy o činnosti studijní poradny. FD
V019 Nabídka a podmínky stáží pro středoškoláky „VŠ na zkoušku“. FD
V020 Program, metodika a časový plán stáží pro středoškoláky „VŠ na zkoušku“. FD
V021 Průběžné zprávy o průběhu stáží pro SŠ studenty. FD
V022 Hodnocení prostupnosti bakalářského studia od r. 2010. FD
V023 Hodnocení kvalitativní analýzy nejčastějších příčin předčasného ukončení studia. FD
V024 Vyhodnocení výsledků analýz a přehled možných opatření ke snížení studijní neúspěšnosti zohledňující odlišnosti ve formě studia (prezenční a kombinovaná) a místě studia (Praha, Děčín). FD
V025 Analýza stávajícího stavu, sběr požadavků, seznam potřeb a rizik, popis rozhraní a návrh datových struktur, procesů. FIT
V026 Prototyp UI v podobě wireframe, testování, implementace, API – návrh implementace, testování. FIT
V035 Základní informace o bakalářských studijních programech na fakultě. FSv
V037 Vysvětlení možného dalšího studia a profesního směřování absolventů. FSv
V038 Popis profilu absolventa, způsob studia, apod. FSv
V049 Analýza neúspěšnosti u přijímacích zkoušek. MÚVS
V050 Analýza z pohledu vysokové propadovosti u některých předmětů. MÚVS
V053 Propagační materiál pro handicapované a s SPU s možností individuálního přístupu. FBMI
V075 Úprava náplně předmětu Teorie inženýrských konstrukcí. FD
V076 Úprava náplně předmětu Teoretická a aplikovaná mechanika. FD
V077 Nově zavedený předmět Bezkontaktní měření v experimentální mechanice. FD
V078 Úprava náplně předmětu Fyzikální základy vlastností materiálů. FD
V079 Úprava náplně předmětu Spolehlivost, diagnostika a experimentální metody. FD
V080 Experimentální ověřování deformací určených v návrhové fázi na ohybových a vzpěrových tuhosntích demostrátorech. FD
V081 Ukázky měření pole deformací při speciálních případech stavu víceosé napjatosti. FD
V082 Měření deformací optickými metodami zaměřené na mikroskopické vzorky, optické vyhodnocení indentačních zkoušek a měření rychlých deformací. FD
V083 Typická tepelná zpracování kovů a vyhodnocení změn vlastností materiálů. FD
V084 Typické metody pro přípravu vzorků pro pokročilé mechanické testování, metodiku pro správnou aplikaci tenzometrů a jejich vyčítání a princip tvorby experimentálních sestav na míru pro nenormované testy. FD
V086 Studijní materiály včetně prezentací v elektronické formě, určené k umístění na e-learningový portál. FD
V087 Výukové prezentace a demonstrační ukázky. FD
V114 Kompletní akreditační spis předložený AÚ k akreditaci. MÚVS
V115 Nový profil absolventa studijního programu. MÚVS
V116 Formulace cílů a výstupů z učení na úrovni programu. MÚVS
V117 Doporučené časové plány studia zobrazují doporučený průchod studiem včetně návazností předmětů. MÚVS
V118 Vytvoření profilu absolventa pro každou ze 3 specializací nabízených v rámci studia včetně výstupu z učení. MÚVS
V119 Sylaby předmětů včetně osnov vyučovacích bloků (zpravidla týdenních). MÚVS
V120 Akreditace studijního programu. MÚVS
V121 Kompletní akreditační spis předložený AÚ k akreditaci. MÚVS
V122 Nový profil absolventa studijního programu. MÚVS
V123 Formulace cílů a výstupů z učení na úrovni programu. MÚVS
V124 Doporučené časové plány studia zobrazují doporučený průchod studiem včetně návazností předmětů. MÚVS
V125 Vytvoření profilu absolventa pro každou ze 3 specializací nabízených v AJ v rámci studia včetně výstupu z učení. MÚVS
V126 Sylaby předmětů včetně osnov vyučovacích bloků (zpravidla týdenních). MÚVS
V127 Akreditace studijního programu. MÚVS
V131 Předmět vyučovaný v angličtině nabízený studentům magisterského a bakalářského studijního programu Informatika. FIT
V134 Kompletní akreditační spis předložený AÚ k akreditaci. MÚVS
V135 Nový profil absolventa studijního programu. MÚVS
V136 Formulace cílů a výstupů z učení na úrovni programu. MÚVS
V137 Doporučené časové plány studia zobrazují doporučený průchod studiem včetně návazností předmětů. MÚVS
V138 Vytvoření profilu absolventa pro každou ze 3 specializací nabízených v rámci studia včetně výstupu z učení. MÚVS
V139 Sylaby předmětů včetně osnov vyučovacích bloků (zpravidla týdenních). MÚVS
V140 Akreditace studijního programu. MÚVS
V141 Kompletní akreditační spis předložený AÚ k akreditaci. MÚVS
V142 Nový profil absolventa studijního programu. MÚVS
V143 Formulace cílů a výstupů z učení na úrovni programu. MÚVS
V144 Doporučené časové plány studia zobrazují doporučený průchod studiem včetně návazností předmětů. MÚVS
V145 Vytvoření profilu absolventa pro každou ze 3 specializací nabízených v AJ v rámci studia včetně výstupu z učení. MÚVS
V146 Sylaby předmětů včetně osnov vyučovacích bloků (zpravidla týdenních). MÚVS
V147 Akreditace studijního programu. MÚVS
V148 Primárně plán výuky (sylabus) a anotace. Volitelně další podklady, přípravy přednášek a cvičení, prezentace, příklady, instrukce k laboratorním úlohám apod. FS
V149 Předmět, resp. sylabu a anotace. FS
V150 Plán výuky (sylabus) a anotace. FS
V151 Předmět, resp. sylabu a anotace. FS
V152 Plán výuky (sylabus) a anotace. FS
V153 Předmět, resp. sylabu a anotace. FS
V168 Materiály dlouhodobější platnosti k vybraným předmětům oboru IS. FD
V169 Výukové prezentace akademických pracovníků. FD
V170 Metodika cvičení předmětů oboru IS. FD
V171 Úlohy pro cvičení a interaktivní výuku přednášek k vybraným předmětům oboru IS.              FD
V183 Výukové prezentace k přednáškám. FD
V184 Metodika cvičení včetně připravených zadání úloh a laboratorních prací pro studenty z oblasti kooperativních systémů, jejich ověřování a posuzování shody. FD
V185 Výukové prezentace k přednáškám - Smart Cities. FD
V186 Metodika cvičení - Smart Cities.    FD
V187 Materiály dlouhodobější platnosti  k předmětům oborů DS a LA. FD
V188 Výukové prezentace akademických pracovníků včetně prezentací pro předměty oborů DS a LA. FD
V189 Metodika cvičení předmětů  pro obory DS a LA. FD
V190 Úlohy pro cvičení a interaktivní výuku přednášek předmětu 16Y2MK. FD
V262 Osnova školení zaměřeného na nástroje pro týmovou spolupráci. KA15
V263 Osnova školení zaměřeného na základy  ekonomiky - definice a osnova požadovaných znalostí pro pracovníky ČVUT. KA15
V264 Osnova školení zaměřeného na základy  pracovně - právních vztahů - definice a osnova požadovaných znalostí pro pracovníky ČVUT. KA15
V265 Osnova školení zaměřeného na základy  personalistiky - definice a osnova požadovaných znalostí pro pracovníky ČVUT. KA15
V270 Postupy a scénář sestavení plánu osobního rozvoje pracovníka, jeho validace, vyhodnocování a aktualizace. KA15
V304 Teoretické podklady k workshopu pro akademické pracovníky pro získání znalostí v oblasti výukových metod a práce v laboratořích (kooperativních systémů). FD
V305 Jednotlivé metodiky nutné pro práci s přístroji v laboratořích (kooperativních systémů). FD
V306 Testovací postupy a scénáře pro realizaci ověřování kooperativních systémů. FD
V307 Obsahová náplň, časový harmonogram a metodika workshopu pro předání znalostí v oblasti kooperativních systémů, a to jak teoretických, tak praktických. FD
V314 Zpráva o aktuálním stavu aplikace, uživatelském testování a výsledných úpravách. FIT
V315 Zpráva o vylepšení aplikace o nové interaktivní funkce pro testování studentů. FIT
V316 Zpráva o vylepšení aplikace o analytické funkce chování testovaných studentů a o uživatelském testování nově vytvořených funkcí. FIT
V317 Tvorba příkladů nově implementovaných typů (symbolické testy, víceúrovňové otázky). FIT
V318 Tvorba motivačních příkladů a ukázek praktického použití matematických postupů doplňující příklady a testy dostupné v aplikaci studentům. FIT
V319 Překlad existujících i nově vytvořených příkladů  a popularizačních článků z češtiny do angličtiny. FIT
V320 Seznamování pedagogů s novým MARASTem. FIT
V321 Analýza požadavků na SW vybavení. FIT
V322 Uživatelská příručka (manuál). FIT
V323 Seznámení vyučujících a cvičících s novým SW vybavením. FIT
V324 Dokumentace kódu a rozhraní knihovny. FIT
V325 Zpřístupnění zdrojových i binárních kódů knihovny ve formě repozitáře a balíčků pro různé linuxové distribuce. Instalační příručka, uživatelské příručka. FIT
V326 Workshop pro pokročilé uživatele a možnosti využití v předmětech. FIT
V327 Zpráva o analýze současného stavu výuky databázových předmětů. FIT
V328 Technická specifikace nového softwaru: definice funkčních i nefunkčních požadavků. FIT
V329 Soubor softwarového řešení odpovídajícího technické specifikaci a všem požadavkům. FIT
V330 Seznámení pedagogů s novým DBS systémem, proškolení. FIT
V333 Analýza nabídky MOOC kurzů ve světě. FIT
V334 Scénář MOOC kurzu 1. FIT
V335 Seznámení vyučujících s novými metodami výuky v dané studijní oblasti. FIT
V336 Scénář MOOC kurzu 2. FIT
V337 Seznámení vyučujících s novými metodami výuky v dané studijní oblasti. FIT
V338 Scénář MOOC kurzu 3. FIT
V339 Seznámení vyučujících s novými metodami výuky v dané studijní oblasti. FIT
V353 Vytvoření jednotné metodiky pro kurzy nových metod výuky. KA02
V357 Komplexní studie mapující situaci studentů se specifickými potřebami na ČVUT v Praze. KA06
V358 Metodika školení akademických pracovníků. KA06
V359 Modul pro školení akademických pracovníků vycházející ze studie. KA06
V372 Spolupráce se zahraničními univerzitami. MÚVS
V378 Zpráva o pobytu. MÚVS
V379 Poster k prezentaci klíčových aspektů výjezdu. MÚVS
V382 Zpráva o pobytu. MÚVS
V383 Poster k prezentaci klíčových aspektů výjezdu. MÚVS